Selecteer een pagina

Goed Georganiseerd Zelfstandig

Effectieve benutting netwerk verwarde personen

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen in het zorgstelsel doorgevoerd. Van intramuraal naar extramuraal en van AWBZ naar Wmo. De overgang naar participatiesamenleving vraagt een andere houding van professionals en burgers in de omgang met verwarde personen. Het zijn vaak mensen in de directe omgeving van deze personen die hier signalen van kunnen opvangen. Het is voor deze mensen vaak niet duidelijk wat ze kunnen doen. Hoe zorg je ervoor dat signalen wel verzameld worden en zet je ze effectief in om het leven van de cliënt te verbeteren?

Er zijn talloze sociale hulporganisaties en instellingen in een wijk die zich bezighouden met de (ambulante) zorg rondom een persoon. Vaak is in het netwerk en buiten deze organisaties onvoldoende duidelijk wie verantwoordelijk is voor het welzijn van de persoon in kwestie. Dit gegeven en het feit dat signalen vaak niet of laat door de omgeving worden doorgegeven hebben het risico dat veel cliënten dreigen terug te vallen in hun eerdere probleemgedrag en dat dit pas laat door professionals wordt gesignaleerd.

Plan ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’

Twynstra Gudde heeft in samenwerking met Matchpoint het plan ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’ ontwikkeld dat zich richt op effectieve benutting van het netwerk in de buurt om personen die de grip op hun leven (dreigen) te verliezen te ondersteunen met behulp van een mobiele app. Deze app is beschikbaar voor de personen rondom de cliënt, die melding kunnen maken als het dreigt mis te gaan. Dit kan de postbode, de buurvrouw, een familielid of de wijkverpleegkundige zijn. Voor iedere groep rondom de cliënt en dus eigenlijk voor iedere burger, biedt de app ondersteuning in het signaleren van mogelijke problemen en het bieden van hulp als het dreigt mis te gaan. Denk bijvoorbeeld aan tips voor het stellen van goede hulpvragen, contactgegevens van relevante hulporganisaties en instanties en achtergrondinformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen.

Eerste concept applicatie voor ondersteuning van personen met verward gedrag

Vertegenwoordigers van de sociaal wijkteams, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, cliëntenfederaties, politie en gemeente kwamen op 21 juni bijeen op ons kantoor om de eerste opbrengsten van het project ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’ te bespreken. Met subsidie van ZonMw richten we ons met dit project op het voorkómen van verward gedrag door het ontwikkelen van een applicatie. Tijdens de bijeenkomst hebben we de opbrengsten van afgelopen jaar aan de deelnemers gepresenteerd en samen met hen nagedacht over het vervolg en de implementatie van de applicatie binnen de gemeente Amersfoort. Lees hier meer over de uitkomsten van deze bijeenkomst. De Stad Amersfoort heeft hier ook een artikel over gepubliceerd die u hier kunt lezen.

Verward gedrag of persoon…verwar ze niet!

Verslag kick-off bijeenkomst ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’ maandag 3 juli Onmacht, overlast, onvoorspelbaar, paniek. Dit zijn de woorden die het meest geassocieerd worden met het onderwerp verward gedrag tijden de kick-off van het project Goed Georganiseerd Zelfstandig. “Ik vertoon weleens verward gedrag, maar niet 365 dagen per jaar”, aldus een van de ervaringsdeskundigen. Mensen die verward gedrag vertonen zijn niet altijd gevaarlijk, ook...

Start gemeente Amersfoort

Twynstra Gudde en Matchpoint hebben hun aanpak ingediend bij ZonMW en een subsidie gekregen om hun aanpak in de praktijk te ontwikkelen. De gemeente Amersfoort heeft aangegeven de aanpak te ondersteunen. Onze aanpak starten we dus hier. De komen periode maken we een functioneel ontwerp van de mobiele applicatie en het implementatieplan. Ook zullen we op zoek gaan naar externe financiers om de app zelf te ontwikkelen.
In Amersfoort verleent in 2016 16% van de Amersfoorters mantelzorg en dit is iets meer dan in 2015 (13%). Van de mantelzorgers voelt 21% zich zwaar belast. Dit is ruim 10% boven het landelijk gemiddelde.
(Monitor Sociaal Domein Amersfoort)
Zoals te zien is, neemt het aantal cliënten met begeleiding toe. Dit komt waarschijnlijk deels door de begeleiding vanuit het wijkteam. Dit is in lijn met de gewenste ontwikkeling van ambulante zorg en meer zorg dichtbij de woon- en leefomgeving van betrokkenen.
Ook het aantal cliënten met dagbesteding is licht toegenomen. Het aantal cliënten met beschermd wonen nam in 2015 toe en neemt sinds 1 januari 2016 wat af
(Monitor Sociaal Domein Amersfoort)
Sinds 2011 neemt de beddencapaciteit onder ze Zvw jaarlijks af met gemiddeld zo’n 6 procent. In 2013 bedroeg de daling 7 procent. ‘Als die trend zich voortzet, dan is de capaciteit al in 2018 met een derde afgenomen‘,
Amersfoort had afgelopen jaar 830 incidenten met verward gedrag. Dit is een stijging van 94% ten opzichte van 2012.
Het totale aantal registraties van overlast door personen met verward gedrag toenam van 44.400 in 2012 naar 74.799 in 2016.

Netwerk rondom cliënt

Wanneer een cliënt stabiel is, wordt een plan gemaakt waarbij op een laagdrempelige en vrijblijvende manier het informele en professionele (zorg)netwerk van een cliënt wordt ingezet om signalen door te geven via de app, wanneer de cliënt gedrag vertoont dat kan duiden op een mogelijke terugval. Indicatoren hiervoor stelt de cliënt samen met de behandelaar op. De netwerkmanager (bijvoorbeeld een casemanager of cliëntmanager) wordt ondersteund door de signalen die hij/zij over de cliënt ontvangt. De netwerkmanager krijgt als taak de signalen rondom een cliënt op te vangen en deze op een juiste manier door te zetten in het netwerk van hulporganisaties en instanties. Dit netwerk heeft duidelijk de verantwoordelijkheden belegd en is handelingsbekwaam.

Effectievere en efficiëntere behandeling

Door middel van het verbeteren van de tijdige signalering van mogelijke incidenten of problemen bij cliënten kan worden gewerkt aan een betere, effectievere en efficiëntere behandeling voor cliënten. Vroegtijdige signalering leidt uiteindelijk tot een betere en eerdere begeleiding van cliënten en een besparing van tijd en middelen voor de directe omgeving en publieke zorg- en veiligheidsinstanties.

Inwoners Amersfoort

Meldingen overlast in Amersfoort in 2016

Registraties van overlast door personen met verward gedrag in Nederland

Wijkteams in Amersfoort

Marlies Dijkstra

“Mijn oma werd het laatste jaar steeds dementer. Zo dement dat ze eigenlijk niet meer goed voor zichzelf kon zorgen. Ze sliep op de bank, vergat eten voor haarzelf in huis te halen en dwaalde buiten met haar twee knuffels rond. Mijn ouders woonden aan de andere kant van het land en vonden het lastig zicht op haar te houden. De buurman zag dat het niet goed met mijn oma ging maar wist niet goed aan wie hij zijn zorgen kon doorgeven. Voor mijn oma, buurman en mijn ouders, was het waardevol geweest als het netwerk om mijn oma gerichter signalen had kunnen uitzenden naar een professional.”

Jolijn Uittenbogaard

“Als kind kwam ik bij mij in de straat een vrouw tegen die haar adres bleef herhalen maar niet meer wist waar dat was. Zij vroeg of ik haar kon helpen. Ik kon zien dat ze in de war en lichtelijk in paniek was. Als kind wist ik niet waar dit adres was en kon ik haar niet helpen. Vrij snel kwam er een buurman aan die wel wist waar zij woonde en de vrouw begeleidde naar huis. Ik heb nog regelmatig terug gedacht aan deze gebeurtenis en mezelf afgevraagd of het nog vaker is voorgekomen en hoe/of ze hierbij is geholpen. Van veel mensen hoor je verhalen dat ze graag iets willen betekenen voor een ander maar niet goed weten hoe zij dit het beste aan kunnen pakken. Ik denk dat het belangrijk is om mensen samen te brengen en handvatten te geven over wat ze kunnen doen in dergelijke situaties.”

Alette Janssen

“Mijn buurman veroorzaakt regelmatig overlast omdat hij overdag, maar ook vaak midden in de nacht, in zijn tuin luid met zichzelf praat. Zijn ramen aan de voorkant van het huis zijn geblindeerd, hij komt amper buiten en ik heb nog nooit iemand bij hem op bezoek zien gaan. Ik maak me zorgen om hem en zou willen dat ik hem kon helpen voordat hij weer onrustig wordt en overlast veroorzaakt. Ik heb de woningcorporatie gebeld, maar zij geven ook aan dat ze geen professionele zorghulp verlenen en dus ook niks voor hem kunnen betekenen.”

Jeroen Woelders

“Een vrouw kwam mijn appartementencomplex binnen met de vraag of ze het gemeentehuis had gevonden. Als je weet dat ons appartement zich in Vathorst bevindt, dan weet je dat het gemeentehuis daar niet te vinden is. Dit probeerde ik de vrouw dan ook tevergeefs uit te leggen. Ik zou haar graag willen helpen, maar wat kan ik doen? Wie zou ik kunnen bellen? De politie?”

Carin Kampman

“De deelnemers aan de door Matchpoint georganiseerde leergang Changelab over ‘Verwarde Personen’ hebben diverse mensen gesproken die te maken hebben met mensen met verward gedrag. Een van de mensen die we gesproken hebben is een vrouw die vertelde over haar broer van 28 jaar met zowel psychische als verslavingsproblematiek. Ze voelt zich machteloos, omdat ze zelf weinig kan doen en zou willen dat hulpverleners beter samen werken zodat mensen zoals haar broer niet tussen wal en schip vallen. Het zou mooi zijn als we de energie, kennis en ervaring om het beter te kunnen organiseren voor cliënten, familie en hulpverleners met elkaar kunnen verbinden.”

Jan-Luuk Hoff

“Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan op de dagopvang. Ik kwam daar mensen tegen die (tijdelijk) geen huis hadden, maar ook mensen die door hun beperking anders alleen thuis zaten zonder enig sociaal contact. Het netwerk om deze mensen heen is zeer beperkt en het bezoek van de dagopvang is vaak de enige structuur die ze hebben. Indien ook dit contactmoment zonder reden stopt zou dat kunnen betekenen dat iemand juist extra hulp nodig heeft. Het zou mooi zijn als de negatieve verandering in de dagstructuur gemonitord kan worden, zodat op tijd meer of andere hulp ingeschakeld kan worden.”

Robertjan Noorlander

“Regelmatig komt het voor dat cliënten in oude patronen vervallen. In de behandeling proberen we wel aandacht te hebben voor het bestaande sociale netwerk rondom de cliënt, maar dit moet wel op een laagdrempelige manier georganiseerd worden en het moet voorkomen worden dat dit netwerk overbelast raakt. Helaas worden wij als FACT-team vaak laat ingeschakeld wanneer de cliënt recidiveert. De signalen van familie, buren en professionals zijn er wel, maar worden niet op tijd opgevangen. Als we eerder het behandeltraject weer konden opstarten, was er minder intensieve en zware zorg nodig. Soms kan klinische opname daar ook mee voorkomen worden.”

Arjen Boersma

“Ik woon in een leefgemeenschap en elke week komt Willem bij ons koffie zetten tijdens de buurtmaaltijd. Willem is schizofreen, maar kan goed functioneren met de hulp die hij krijgt. De laatste tijd komt hij nogal afwezig over en is er weinig overgebleven van zijn enthousiasme. Afgelopen week is hij niet komen opdagen. Hij zal zelf niet zo snel om hulp vragen, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat hij weer extra professionele ondersteuning krijgt.”

Marijke Versteeg

“Het sociaal wijkteam weet veel over de cliënten in de wijk, maar we komen altijd ogen en oren te kort. Na een incident horen we vaak van buren dat er al veel langer problemen waren. Helaas horen wij die te laat. Er zijn genoeg mensen die iets willen betekenen voor de mensen in hun buurt, maar als het gaat om werken met mensen met verward gedrag weten ze toch niet zo goed wat ze met de situatie aan moeten.”

Wie zijn wij

Marlies Dijkstra

Marlies Dijkstra

Adviseur

mdi@tg.nl
033 – 467 76 90

 

Contact