Selecteer een pagina

Verslag kick-off bijeenkomst ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’ maandag 3 juli

Onmacht, overlast, onvoorspelbaar, paniek. Dit zijn de woorden die het meest geassocieerd worden met het onderwerp verward gedrag tijden de kick-off van het project Goed Georganiseerd Zelfstandig. “Ik vertoon weleens verward gedrag, maar niet 365 dagen per jaar”, aldus een van de ervaringsdeskundigen. Mensen die verward gedrag vertonen zijn niet altijd gevaarlijk, ook al lijkt dit volgens de media vaak wel zo. In Amersfoort wordt nagedacht over sluitende aanpak rond dit relevante vraagstuk.

Op maandag 3 juli kwamen in het hoofdkantoor van Philadelphia meer dan 50 ervaringsdeskundigen, Wijkteams, FACT-medewerkers, wijkagenten, apothekers, maatschappelijk werkers en andere belangstellingen samen om met elkaar het gesprek te voeren over de ondersteuning van verwarde personen. Dagvoorzitter Ageeth Telleman, van een van de initiatiefnemers Twynstra Gudde, begon de middag met de vraag waar iedereen aan moest denken als we aan mensen met verward gedrag denken. Door middel van een applicatie op de telefoon konden mensen hun associaties doorgeven en werd dit door middel van een wordcloud op het scherm geprojecteerd.

Oktober 2018 dienen alle gemeentes een sluitende aanpak te hebben voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. In de gemeente Amersfoort zijn stappen gezet om samen met zorginstellingen de daarvoor benodigde noodzakelijke samenwerking te realiseren. Toch blijven er mensen tussen wal en schip vallen, ook in Amersfoort. Fleur Imming, wethouder Zorg en Wonen van de gemeente Amersfoort, benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de gemeente, en in het bijzonder zijzelf, een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in dit proces. Ook zal de gemeente haar steentje bijdragen aan het project Goed Georganiseerd Zelfstandig.

Na de bijdrage van wethouder Imming kreeg Alette Jansen, adviseur van Twynstra Gudde, de kans om de aanwezigen namens het projectteam meer te vertellen over de totstandkoming van het project. Het doel van dit project is om zo vroeg mogelijk een betrouwbaar signaal af te geven aan het netwerk om een persoon heen (persoonlijk en professioneel) die weleens verward gedrag vertoond. Dit zal helpen om (verdere) terugval te voorkomen. Het resultaat van het project in het ontwerpen van een app die deze vroeg signalering mogelijk maakt en de omgeving helpt met informatie over hoe om te gaan met verward gedrag. Dit idee wordt door een landelijke subsidie ondersteund.

Na het plenaire deel gingen de deelnemers in groepen uiteen om onder leiding van procesbegeleiders van Twynstra Gudde en Matchpoint de problematiek verder uit te diepen. In de kleine groepjes werd besproken welke partijen betrokken zijn bij mensen met verward gedrag en wat situaties waar de informatievoorziening/netwerkapplicatie zijn zou kunnen helpen. De onderwerpen van gesprek waren:

Betrokken partijen bij verwarde personen
Deelnemers gaven aan dat er veel verschillende groepen mensen en organisaties een rol hebben in signalering en ondersteuning van mensen met verward gedrag. Op basis van deze informatie konden er vijf verschillende (gebruikers)groepen worden onderscheiden die op een andere wijze manier zouden kunnen gaan maken van een applicatie. Hierbij gaat het om de cliënt zelf, de mensen die een persoonlijke emotionele relatie met de cliënt hebben, mensen die een persoonlijke relatie en niet-emotioneel betrokken zijn, de directe (zorg)professionals en daarnaast heb je te maken met de mensen die een indirecte professionele relatie met mensen met verward gedrag hebben. Ook is er een vraag naar informatie vanuit iedereen; wat kun je betekenen voor mensen met verward gedrag? In de onderstaande tabel en figuur staan de staan de verschillende groepen uitgewerkt.

 

Rol en belang van applicatie van verschillende partijen
De verschillende partijen zien een meerwaarde van de applicatie op het gebied van vroegsignalering. Door middel van de app kunnen signalen rondom verwarde personen eerder worden opgepakt, zodat zorgprofessionals, familie en andere hulpverleners eerder kunnen ingrijpen. Verschillende vragen zijn gesteld over wie we met deze applicatie uiteindelijk gaan helpen. Behalve algemene informatie geven aan omstanders kan er met de applicatie weinig gedaan worden om de mensen die (nog) geen hulp (willen) krijgen te ondersteunen. Het gaat veelal om mensen die al bekend zijn bij een zorginstelling en zelf en hun omgeving ondersteuning wensen om op tijd te kunnen signaleren en dit door te geven aan de juiste personen of instellingen. Belangrijk aandachtspunt is dan ook dat de app aansluit bij de huidige financierings- en zorgstructuur zodat er geen dubbele belangen ontstaan voor partijen om veel of juist weinig actie te ondernemen.

Eigen ervaringen met verward gedrag en bijdrage van de app
Verward gedrag dat veelal wordt waargenomen betreft psychoses, nachtelijke overlast, agressiviteit, geluidsoverlast, isolatie, zorgmijdend gedrag en drugsgebruik. Meestal blijkt dit verward gedrag vooral in de thuissituatie te worden gesignaleerd en minder in het openbaar gebied. Hulpverleners geven aan dat personen die verward gedrag vertonen vooral aandacht, netwerk en begrip nodig hebben, zodat crisissituaties vermeden kunnen worden. Over het algemeen zijn de aanwezigen dan ook positief.  De app kan volgens zorgpartijen en ervaringsdeskundigen bijdragen aan verlaging van het aantal crisissituaties rondom verward gedrag.

Vervolg
De app mag wel nooit het echte gesprek met elkaar vervangen, maar kan juist wel werken om mensen handvatten te geven hoe ze om moeten gaan met mensen met verward gedrag. Alle ervaringen zullen komende tijd worden gebundeld om zo de volgende stap te kunnen zetten in het ontwikkelen van de app. Ook is belangrijk dat blijvende aandacht wordt besteed aan de aansluiting van de applicatie op de bredere aanpak van de gemeente Amersfoort. De app is in dat perspectief ‘slechts’ een tool die bijdraagt, niet een wondermiddel dat problemen verhelpt.

Vanaf september tot december zullen verschillende gebruikersgroepen worden georganiseerd waarin u een waardevolle bijdrage kunt leveren. Bent u ervaringsdeskundige, familie, werkt u als zorgverlener (GGZ, gehandicaptenzorg en ouderenzorg) of komt u op een andere manier vaker in aanraking met mensen met verward gedrag? En wilt u samen met initiatiefnemers Twynstra Gudde en Matchpoint meedenken op welke manier een app deze mensen en hun omgeving kan ondersteunen? Kijk dan op de website verwardgedrag.twynstragudde.nl voor de data en meld u dan aan via verwardgedrag@tg.nl